สรุปกิจกรรมอบรมเรียนรู้โปรแกรมการพิมพ์ 3 มิติ

สืบเนื่องจาก สนช. ได้จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมครั้งที่ 17 เพื่อมุ่งผลักดันกลุ่มเยาวชน ให้เกิดการพัฒนาแนวคิดที่สร้างสรรค์พร้อมมุ่งพัฒนาตนให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ต่อยอดความคิด สร้างเครือข่าย เพื่อให้กลายเป็นธุรกิจนวัตกรรมได้จริงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังจากการอบรมที่ค่ายค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มเยาวชนที่มีผลงานแนวคิดเชิงผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องขึ้นแบบเป็นชิ้นงาน สนช.ได้ร่วมมือกับบริษัท I am maker ซึ่งอยู่ในเครือบริษัท แอพพลิแคด จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ ทั้งในขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม เปิดบ้านแอพพลิแคด เรียนรู้การพิมพ์แบบ 3D ขึ้นในวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ บริษัท I am maker เขตบางนา ก่อนที่จะนำผลงานมานำเสนอกรรมการเพื่อประเมินศักยภาพในการเริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรมจริงในเวทีการประกวด
โดยกระบวนการอบรมแบ่งออกเป็น 2 วัน เนื้อหาเน้นเกี่ยวกับโปรแกรมที่มีชื่อว่า Solid Works โปรแกรมสำหรับออกแบบด้านวิศวกรรม สามารถสร้างชิ้นงานที่ซับซ้อน ใช้ทดสอบระยะของชิ้นงาน การทดสอบเสมือนการใช้งานจริง การเลือกสี ใส่รายละเอียดต่างๆ สำหรับชิ้นงานที่ออกแบบ หลังจากนั้นสามารถพิมพ์ออกมาเป็นชิ้นงาน 3 มิติได้จริง รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานในช่วงต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
วิทยากรคุณแสงเดือน ธนะศิวาทรัพย์ วิทยากรฝึกอบรมประจำบริษัท I am Maker จำกัด อธิบายลักษณะพื้นฐานของ

รูปภาพ