ข้อมูลรางวัล

ผลงานที่เข้าร่วมประกวดในเดือนสิงหาคม 2561 จะได้รับเกียรติบัตร และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศจะได้
รับรางวัลพัฒนาผลงานละ 5,000 บาท ผลงานที่ได้รับรางวัลในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม 2561 จะได้รับรางวัลดังนี้

นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือปวส.

รางวัลชนะเลิศ

– ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 50,000 บาท เกียรตบัตรและไปประกวดหรือ แสดงนิทรรศการใน ต่างประเทศ ประมาณ1 สัปดาห์ สาขาละ 2 คน (นักศึกษา 1 คนอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน) เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในข้อ 5 (ก) นักศึกษาทั้งทีมไม่เกิน 3 คน

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1

– โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2

– โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท

นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.

รางวัลชนะเลิศ

– ถ้วยพระราชทานฯ ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 20,000 บาท เกียรติบัตร และไปประกวดหรือแสดงนิทรรศการใน ต่างประเทศ ประมาณ1 สัปดาห์ สาขาละ 2 คน (นักศึกษา 1 คนอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน)

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1

– โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2

– โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

หมายเหตุ

– หากสาขาใดไม่มีโครงการที่สมควรได้รับรางวัลในบางรางวัล
คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์งด การให้รางวัลหรือปรับเปลี่ยนเงินรางวัลได้ตามความเหมาะสม
– ผู้สมัครหรือผลงานที่ไม่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
– การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น– สมาคมฯ ไม่ถือสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด– ผลงานที่มีผู้ร่วมจัดทำหลายคนจะต้องตกลงกันเองในการแบ่งรางวัล หรือคัดเลือกผู้ที่จะไปต่างประเทศ