ติดต่อเรา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 : 02-017-5555 ต่อ 604
 : 02-017-5566
 : niaacademy@nia.or.th

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 : 0-2252-4516 หรือ 0-2218-5245
 : 02-252-4516
 : scisoc.thailand@gmail.com